Algemene voorwaarden

Artikel 1: Dienstverlening

CVmonitor kan wegens de aard en werking van het internet er niet voor instaan dat de door CVmonitor te leveren diensten altijd beschikbaar of toegankelijk zijn. CVmonitor spant zich er naar beste kunnen voor in om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Artikel 2: Duur, opzegging en verlenging

Tenzij anders tussen CVmonitor en afnemer is afgesproken wordt de overeenkomst tussen CVmonitor en een werkgever aangegaan voor de duur van één jaar.

Indien de werkgever de overeenkomst niet tegen het einde van dit eerste jaar heeft opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Na ommekomst van het eerste jaar is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. Wanneer opzegging plaatsvindt gedurende een contractjaar blijft de volledige jaarcontractsprijs verschuldigd en vindt er geen restitutie van een deel van de jaarcontractsprijs plaats door CVmonitor.

Artikel 3: Betaling

Tenzij anders tussen CVmonitor en de afnemer van de dienst van CVmonitor is afgesproken, dient de verschuldigde prijs voorafgaand aan de door CVmonitor te verlenen dienst op de door CVmonitor op de website aangegeven wijze voldaan te zijn.

In geval van wanbetaling is de wanbetaler aan CVmonitor bovenop de hoofdsom gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Voor wanbetalers die geen consument zijn, geldt in afwijking van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit dat voor zover de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan de in voornoemde wet en het bijbehorende besluit genoemde percentage, dit hogere bedrag door de wanbetaler vergoed moet worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

CVmonitor spant zich tot het uiterste in om haar dienstverlening op optimale wijze uit te voeren. Vanwege de aard en de werking van het internet kan CVmonitor echter niet garanderen dat de door haar te leveren diensten altijd beschikbaar/toegankelijk zijn.

CVmonitor is voor schade die zou kunnen ontstaan of ontstaat als gevolg van onjuiste informatie of ten onrechte verstrekte informatie niet aansprakelijk behoudens voor zover in voorkomende gevallen voor deze schade dekking bestaat onder de door CVmonitor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en bovendien aan CVmonitor ter zake van het verstrekken van de informatie of de onjuistheid van de informatie opzet of grove schuld kan worden verweten.

CVmonitor is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig verstrekken van informatie, behoudens voor zover de eventuele schade als gevolg van dit niet of niet tijdig verstrekken van informatie dekking bestaat onder de door CVmonitor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en bovendien aan CVmonitor ter zake van het niet of niet tijdig verstrekken van de informatie opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 5: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.