Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. CVmonitor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. CVmonitor kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van CVmonitor.

De check van de ID en diploma's zijn levenslang geldig en dus eenmalig. De check van het rijbewijs geeft aan voor welk soort voertuigcategorie u rijvaardig bent en is afkomstig van de RDW. De VOG is momenteel drie jaar geldig, deze geldigheidsduur wordt vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

CVmonitor is te beschouwen als portaal. De juistheid van de informatie, afkomstig van (overheids-) instanties en/of andere externe partijen valt onder de verantwoordelijkheid van de partij die de gegevens heeft verzameld en/of heeft aangeleverd.

Als u onjuistheden of onvolkomenheden in bedoelde informatie constateert, neemt u dan direct contact op met de betreffende organisatie of instantie.